https://www.youtube.com/watch?v=-YyBfk_OyGk
こんな動画作ってる場合か?